Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art.12

1. Rekisterinpitäjä
P.S Productions Oy
Itälahdenkatu 2 A
00210 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Petri Seppänen
0400 399 279, petri.seppanen@psproductions.fi

3. Rekisterin nimi
P.S Productions tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilö- ja yhteystietojen säilytys kilpailuja, arvontoja ja rekrytointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri koostuu käyttäjien lähettämistä henkilötiedoista ja hakemuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjiä koskevat tiedot saadaan käyttäjän suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen lähettämistään dokumenteista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Suomen Posti Oyj:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus ja vastaanottajat
Palvelussa olevia henkilötietoja tai muita tietoja ei luovuteta viranomaiselle tai muulle taholle ilman Palvelua käyttävän tai hänen valtuuttamansa tahon suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Suojauksen periaatteet
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

10. Tietojen tallennusaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen ja poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

12. Tietosuojaselosteen päivitys
P.S Productions:n seloste käsittelytoimista on laadittu (21.2.2023) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 25.5.2018 alkaen) mukaisesti.